תקנון התשלום

כללי


החברה ONE City בשלטון המקומי בע”מ (“ONE City“) מאפשרת גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו PayKal. השימוש באתר זה כולל, בין היתר: קבלת שירותי תשלום, רכישת טובין שונים, לרבות רישום לחוגים, רכישת כרטיסים למופעים, זימון לפגישות ולתורים וכל שאר השירותים המוצעים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

באתר מופעלים, בין היתר, מנועי חיפוש וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים- לרבות רשויות מוניציפאליות שונות (“הרשויות המוניציפאליות”), מאגרי מידע שונים, ספקים וחברות אחרות (יחד – “צדדים שלישיים” או “צד שלישי”) המציעים ו/או מספקים למשתמש מידע, נתונים, תכנים, אפשרות לביצוע פעולות, שירותים, שירותי ניהול חשבון ספק אצל הרשות המוניציפאליות, דברי פרסומת (“המידע”). ONE City לא בחנה את האתרים המופיעים באתר באמצעות קישורים וממילא אינה אחראית לתוכנם ו/או לשירותים המסופקים באמצעותם.

המידע באתר שהנו של צדדים שלישיים ו/או שמקורו בצדדים שלישיים, לרבות נתונים, מידע, שירותים, תכנים ומסמכים הנמסרים מאת הרשויות המוניציפאליות השונות, הנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים לרבות הרשויות המוניציפאליות ומסופקים על ידם ו/או על ידי המשתמש ואינם בשליטת ONE City והיא אינה אחראית לתוכנם ולמהימנותם.

ONE City תוכל לשנות מעת לעת את היקפו וזמינותו של השירות הניתן באתר וכל היבט טכני הכרוך בו. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בטיבם של השירותים, באופי הדינמי של האינטרנט, בהתקדמות המתמדת בתחום המחשבים ובשינויים בתוכנות ויישומי המחשב שהשירותים מספקים. ONE City רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת, תיקון, שדרוג ושיפור התוכנה, החומרה או קווי התקשורת שהיא מפעילה. אוטומציה תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יסופקו השירותים.

לקוח

בתקנון זה, הגולש/מבצע הפעולה באתר יכונה “הלקוח” או “המשתמש“. טרם שימוש בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על הסכמתך ואישורך, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לאמור בתנאי שימוש אלו והבנתך אותם. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא המנע מלעשות שימוש באתר אינטרנט זה.

ככל שאתה מבצע באתר פעולה עבור אדם אחר (למשל רכישת כרטיס להופעה עבור חבר או רישום של ילד לחוג) יחולו הוראות ותנאים אלה גם על מי שהשימוש באתר נעשה עבורו.

כל לקוח רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים: הלקוח הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ”ל.

סודיות ופרטיות

מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה יישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. ONE City תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין. ONE City תעשה כמיטב יכולתה בכדי לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה ו/או של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור. רישומיה של ONE City בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על פרטי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים בהם התעניין ועוד. ONE City רשאית לשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת לצרכים פנימיים בלבד ולצרכי ביקורות כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המתפרסמים באתר, ובכלל זה פרסום שירותים, מוצרים ו/או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים, מוצרים ו/או תכנים קיימים.

בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש מידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. ONE City יכולה להחליט לשנות את מדיניות זו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המדיניות המעודכנת.

ONE City אינה אחראית לשמירת סודיות פרטי המשתמש באתר. ONE City רשאית לחשוף את פרטי המשתמש בין היתר, במקרה בו ONE City תמצא כי פעולות המשתמש באתר אינם חוקיות או נעשות לשם ביצוע מעשה שאינו חוקי או מנוגד להוראות כל דין ו/או מפרות את תנאי שימוש ו/או אם הדבר דרוש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו, או אם הדבר דרוש לשם הגנת האינטרסים של ONE City, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי כל דין או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית ONE City למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי.

אבטחת מידע


פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים, ביצוע תשלום דרך אתר PayKal ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנה SSL.

תשלומים

שירות התשלומים הניתן באתר נועד לאפשר לך לרכוש שירותים ומוצרים ולשלם את חובותיך לרשות המקומית. לדוגמא: ארנונה, מים, דוחות חניה, אגרות חינוך ועוד.

כל תשלום יבוצע באמצעות אתר התשלומים המנוהל על ידי החברה לONE City. לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון הרשות. כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או לרשות.

הודעות ביצוע

לאחר אישור התשלום ישלח אתר התשלומים הודעה ללקוח ובה אישור על קבלת התשלום. מכיוון שאין מערכת החסינה מפני תקלות ושיבושים, באחריות הלקוח לעקוב אחר קבלת האישור ולוודא כי הפרטים המופיעים בו תואמים את הפעולה שביצע. ONE City לא תישא באחריות לתקלה ו/או שיבוש בהמצאת אישור ביצוע התשלום.

ביטול הפעולה

כדי לבטל תשלום שבוצע באתר יש לפנות לרשות המקומית.

ONE City תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר (א) במקרה שנפלה טעות במחיר המוצר או השירות ו/או בתיאורם ו/או בתנאי המכירה. “טעות” לעניין זה תקלה טכנית ו/או טעות בהזנת נתונים. (ב) אם ארעה תקלה אשר גרמה לשיבוש בביצוע העסקה. (ג) במקרה של אירוע/ים המונעים את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.(ד) במקרה של פעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או הפרה של הוראות תקנון זה. בכל מקרה, זכות הביטול תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

איסורים

חל איסור לפגום ו/או לשנות תוכן כלשהוא באתר, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של ONE City מראש ובכתב, ו/או להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו ו/או בכל דין ו/או הסכם. חל איסור להשתמש באתר באופן העלול להזיק לאתר ו/או לONE City, לגרום לעומס יתר באתר ו/או לפגוע ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו. חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם.

אחריות

מובהר בזה כי ONE City משמשת כמתווך בלבד בינך לבין הרשויות ו/או הגופים האחרים עבורם מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. ONE City או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר.

האירועים, המוצרים והשירותים המופיעים מעת לעת באתר הינם בבעלות ובאחריות מי שיזם ואירגן אותם ולחברה לONE City אין שום קשר אליהם. רכישת כרטיס כניסה לאירוע באמצעות האתר לא יוצר כל קשר משפטי בינך לבין ONE City ואין לנו כל אחריות לאירוע ו/או לפרסומים הנעשים באתר בקשר אליו על ידי המארגנים.

השימוש באתר ובתכניו כמו גם במידע ובשירותים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (As is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ONE City בגין תוכן האתר, המידע והשירותים בו, הפרסומות בו, הנתונים והמידע המסופקים ע”י צדדים שלישיים והשימוש, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ONE City אינה מציגה או מבטיחה כי התכנים באתר מדויקים ו/או מעודכנים. ONE City לא תהיה אחראית לשום פעולה שתעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר וONE City אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חובה לכל טעות, השמטה או אי דיוק במידע ו/או בתכנים ו/או בפרסומות המוצגים באתר. ONE City אינה ולא תישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת מצד ONE City, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

כל הסתמכות של לקוח ו/או משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, נתונים, פרסומות, מוצרים, שירותים וכו’ המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית

ONE City לא תהא אחראית והיא אינה צד להתקשרות בין משתמש לבין צד שלישי, ו/או להעברת מידע ו/או נתונים בין משתמש לצד שלישי ו/או צד ג’ כלשהו ולא תהיה אחראית לטיב שירותים, המידע והנתונים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי ו/או למידע ונתונים המועברים ע”י המשתמש לצד שלישי או צד ג’ כלשהו גם אם למדתם על צדדים שכאלו (או השתמשתם בקישור לצדדים שכאלו) מאתר זה.

בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של ONE City, גם אם הלוגו של ONE City עשוי להופיע באתר, באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, פישינג, ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה לנכון.

ONE City ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק מכל סוג – ישיר, עקיף, תוצאתי, כספי או אחר, הפסד, אובדן הכנסה, רווח מנוע שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי ו/או לצד ג’ כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או שירות ו/או נתונים שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי.

המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהאתר אינו נושא באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני

אם על אף האמור במסמך זה ו/או בכל מקום אחר, היה וערכאה שיפוטית כלשהי תמצא כי ONE City אחראית לפיצוי המשתמש בגין נזק כלשהו שנגרם לו עקב השימוש באתר, אזי אחריותה וחבותה הכוללת והמצטברת בקשר עם פעילות האתר הנה מוגבלת לנזק ישיר בלבד ולא תעלה על הסך של 2,500 ₪.

זכויות יוצרים

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות וכו’, אשר חלקם בבעלות ONE City וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

לחברה ONE City אין ולא תהיה כל אחריות לגבי התמונות והתכנים המועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים.

המשתמש איננו רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה. המשתמש ו/או כל צד שלישי ו/או צד ג’ כלשהו המשתמש באתר ו/או המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לONE City קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי (אייקונים) וסודות מסחריים (“סודות מסחריים”) בקשר עם האתר לרבות סודות מסחריים שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי האוטומציה בעצמה או שהזכויות בהם הועברו לONE City מצד שלישי ו/או צד ג’ כלשהו. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעלות מידע/נתונים/תכנים ו/או להשתמש במידע ובתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האוטומציה, אלא אם האוטומציה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

פרט להרשאה המוגבלת המתוארת בהסכם זה, ONE City לא מעניקה לך זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, עבור פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. אינכם רשאים לשקף תוכן כלשהו מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת

סמכות שיפוט

לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם האתר ו/או הסכם תנאי שימוש זה

כללי

ONE City שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו בכל עת שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש או הוספת/גריעת תנאי כלשהו מתנאי השימוש יחל מרגע פרסום הדברים באתר זה. בהתאם, המשתמש מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר משמעו גם בנקבה ולהיפך, היחיד כולל רבים ולהיפך