אגרת רישיון כריתה

תיאור

חוק עזר לפתח-תקוה (הצמדה למדד)

הודעה לפי סעיף (ג)

בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק העזר לפתח-תקווה (הצמדה למדד) תשמ”ד 1984 נמסרה בזה הודעה על הגדלת שעור האגרות וההיטלים על פי חוקי העזר המתפרסמים מטה בשיעור  1.0334%  (מדד חודש נובמבר 2022 לעומת מדד נובמבר 2023 (בהתאם לעליית המדד כמפורט בסעיף 2 (א) לחוק הנ”ל מתאריך  כ’ בטבת  תשפ”ד, 1.1.2024.

מתן היתר ותנאיו

(א) מתן היתר או סירוב לתיתו וקביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מסורים לשיקול דעתו המקצועית של
המהנדס; האמור בסעיף קטן זה לא יחול על עץ מוגן לפי פקודת היערות.
(ב) המהנדס ייתן את ההיתר בכל אחד מהמקרים האלה:
1. העץ מהווה סכנה לשלום בני אדם או לשלמות מבנים ומיתקנים, שלא ניתן למנעה על ידי גיזום, ריסוס
או אמצעים מקובלים כיוצא באלה;
2. העץ מהווה מטרד שרק עקירתו תמנע אותו; הועדה תקבע בכל מקרה שבו יהיה חשש למטרד אם יש
לתת היתר;
3. העץ מפריע לביצוע תכנית לפי החוק;
4.  המהנדס שוכנע כי עקירת העץ דרושה לצורך ביצוע בניה או פיתוח שטח כדין;
5.  מטרת עקירתו היא לצורך העתקתו למקום אחר.
(ג) המהנדס מוסמך, בין היתר, להורות על העתקת העץ ונטיעתו במקום שיקבע או לתבוע נטיעת עץ חדש מאותו
סוג ובמקום שיקבע, תחת עץ שנעקר, על חשבון בעל הנכס.
(ד)מי שקיבל היתר כאמור ומי שפועל מטעם בעל ההיתר, חייב לקיים את תנאי ההיתר.
(ה) סומן עץ במפה מצבית שהוגשה בצירוף לבקשה להיתר בניה או הריסה לפי החוק, וניתן היתר הבניה או
ההריסה, לא יהיה בהיתר כדי להוות היתר לעקירת העץ, אלא אם הורה המהנדס אחרת.

קישור לחוקי העזר:

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Documents/hoki_ezer_2018.pdf

אין הצעות נוספות למוצר זה!

448.57

חוק עזר לפתח-תקוה (הצמדה למדד)

הודעה לפי סעיף (ג)

בהתאם לסעיף 2 (א) לחוק העזר לפתח-תקווה (הצמדה למדד) תשמ”ד 1984 נמסרה בזה הודעה על הגדלת שעור האגרות וההיטלים על פי חוקי העזר המתפרסמים מטה בשיעור  1.0334%  (מדד חודש נובמבר 2022 לעומת מדד נובמבר 2023 (בהתאם לעליית המדד כמפורט בסעיף 2 (א) לחוק הנ”ל מתאריך  כ’ בטבת  תשפ”ד, 1.1.2024.

מתן היתר ותנאיו

(א) מתן היתר או סירוב לתיתו וקביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו, מסורים לשיקול דעתו המקצועית של
המהנדס; האמור בסעיף קטן זה לא יחול על עץ מוגן לפי פקודת היערות.
(ב) המהנדס ייתן את ההיתר בכל אחד מהמקרים האלה:
1. העץ מהווה סכנה לשלום בני אדם או לשלמות מבנים ומיתקנים, שלא ניתן למנעה על ידי גיזום, ריסוס
או אמצעים מקובלים כיוצא באלה;
2. העץ מהווה מטרד שרק עקירתו תמנע אותו; הועדה תקבע בכל מקרה שבו יהיה חשש למטרד אם יש
לתת היתר;
3. העץ מפריע לביצוע תכנית לפי החוק;
4.  המהנדס שוכנע כי עקירת העץ דרושה לצורך ביצוע בניה או פיתוח שטח כדין;
5.  מטרת עקירתו היא לצורך העתקתו למקום אחר.
(ג) המהנדס מוסמך, בין היתר, להורות על העתקת העץ ונטיעתו במקום שיקבע או לתבוע נטיעת עץ חדש מאותו
סוג ובמקום שיקבע, תחת עץ שנעקר, על חשבון בעל הנכס.
(ד)מי שקיבל היתר כאמור ומי שפועל מטעם בעל ההיתר, חייב לקיים את תנאי ההיתר.
(ה) סומן עץ במפה מצבית שהוגשה בצירוף לבקשה להיתר בניה או הריסה לפי החוק, וניתן היתר הבניה או
ההריסה, לא יהיה בהיתר כדי להוות היתר לעקירת העץ, אלא אם הורה המהנדס אחרת.

קישור לחוקי העזר:

https://www.petah-tikva.muni.il/Transparency/Documents/hoki_ezer_2018.pdf

 • כתובת העץ *

 • תיאור *

  עיריית פתח תקווה

  מידע נוסף

  אין לבצע תשלוםהזמנה באתר לפני קבלת האישור מפקיד היערות.
  התשלום הינו תשלום חד פעמי עבור ביצוע כריתה (של עץ אחד או כמה עצים) באותה נקודת זמן.

  קישור לטופס באתר העירוני – לחץ כאן